Události

Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 

Podpora dětí v Zambii

V roce 2020 nebylo možné uskutečnit adventní prodej ze kterého se z části financovala podpora našich adoptovaných dětí v Zambii a přesto se potřebná částka vybrala.

Moc Vám za vaši štědrost děkujeme.

Nyní je možné finanční dary odevzdávat buď osobně panu faráři, paní Theilové nebo paní Skřivánkové. Pro tuto příležitost je také zřízen bankovní účet: 2301910090/2010 Fio banka. Do poznámky napsat Dar pro děti

Pán Bůh ať Vám oplatí Vaší štědrost. 


 Statutární město Děčín (vlastník)

a

Římskokatolická farnost - Děkanství Děčín 1 (uživatel)

v y p i s u j í

konkurz na post varhaníka a správce kulturní památky

varhan Rieger, Opus 315 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně 1

Popis činnosti:

 • varhanní doprovod při liturgii, včetně Ordinárií, Responsorií, Proprií.

 • varhanní doprovod při ostatních akcích a obřadech (svatby, pohřby, výročí)
 • výkon technického dozoru investora (TDI) při opravách, údržbě a ladění
 • péče o vzácný chrámový archivní notový fond (3,77 bm) * .
 • provádění běžného servisu nástroje podle schválených metodik.
 • spolupráce s Diecézním organologem a dalšími organology v ČR, spolupráce s Národním památkovým ústavem. Úzká spolupráce s vlastníkem nástroje a příslušnými odbory Magistrátu (Kultury, Správy majetku).
 • vedení technicko-provozní dokumentace varhanního nástroje (a též zvonů).
 • odborný dohled a asistence při koncertních činnostech hostujících umělců.
 • provázení a vedení objednaných a nahlášených exkursí.
 • dbalost o čistotu hracího stolu a pořádek na kůru
 • dodržování požárních a bezpečnostních předpisů.

Kritéria:

 • absolvování ZUŠ nebo vyšší hudební vzdělávací instituce

 • věk nejméně 18 let

 • hra z listu

 • znalost technik hry na píšťalové varhanní nástroje.

 • alespoň minimální znalost latinského jazyka (liturgického, hudebního)

 • ovládání Varhanního slovníku a Italského hudebního názvosloví

 • znalost odborných předpisů (památková péče, organologie - viz odkazy)

 • soustavné odborné sebevzdělávání na úseku chrámové hudby

Nabídky přijímá ŘK Farnost Děčín 1, Křížová 25, 405 01 do 30.9.2021

Uchazeč /uchazečka/ splňující rámcová kritéria, je přímo podřízen děkanovi ŘK farnosti Děčín 1, se kterým předem konzultuje varhanní doprovod bohoslužeb. Další podřízenost spočívá ze statutu zapsané Kulturní památky ČR č. 2703/2004 dne 9.2.2004 - chrámových varhan Rieger, Opus 315, v majetku Statutárního města Děčín. Je povinen /povinna/ dodržovat následující právně závazná ustanovení:

 • https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7397-pece-o-varhany-a-zvony-jejich-pamatkova-ochrana

 • https://perfektum.cz/pece-o-chramove-varhany-relativni-vlhkost/ nebo

 • https://www.zamek-kynzvart.cz/publikace/met32zvony.pdf

 • https://adoc.pub/interni-normy-pee-o-zvony-varhany-movite-pamatky-archivalie-.html

 • https://www.biskupstvi.cz/storage/dokumenty/smernice_varhan_prace.pdf

Pečuje o klíčový systém chrámu, včetně varhan a přístupové kódy.

Aktivně se zúčastňuje Noci kostelů (výklad, ukázky, prezentace).

Pečuje o aktuální liturgický notový fond (Kancionály, Responsoria, Misál, Žaltář, Preludia).

Při koncertních činnostech, nebo jiných aktivitách souvisejících s provozem varhan, je povinen (povinna) dodržovat Provozní řád varhan Rieger, Opus 315, vydaný ŘKFÚ dne 8.10.2007.

Dle potřeby prezentuje chrámové zvony.

Vede dílčí farní Kroniku, zaměřenou na varhany a varhanní události.

Pečuje o chrámové rozhlasové ozvučení na kůru.

Jakékoliv závady neprodleně hlásí duchovní správě s následným zápisem do Provozního deníku. Jedná se zejména o zjištění výskytu červotoče nebo dřevomorky, poruchy aerobního systému nástroje (únik provozního vzduchu), závady v systémech traktur, odchylky od intonace a ladění, nebo jiné projevy stavů, odlišujících se od normálu. Duchovní správa (děkan) následně vyrozumí vlastníka nástroje, resp. Odbor místního hospodářství a jeho oddělení správy majetku.

Navrhuje vlastníkovi nástroje požadavky na servis nástroje odbornými varhanářskými firmami, včetně cenových a časových kalkulací. Při jejich činnosti je jim trvale k dispozici. Před ukončením odborných činností se podílí na přizvání Národního památkového ústavu a Diecézního organologa. Připodepisuje závěrečné Protokoly. Znalost německého jazyka výhodou.

Výkon činnosti je zpravidla vykonáván bezplatně. Je však možno uzavřít s Farním úřadem Dohodu o provedení práce (DPP) nebo pracovní činnosti (DPČ) ve smyslu ZP (viz příloha).

Profesní kariéra: Varhaník (varhanice) po vykonání deseti let souvislé praxe, může být poté jmenován ředitelem (ředitelkou) kůru (regenschorim).

Zároveň vykonává varhanickou činnost ve farním kostele sv. Václava a Blažeje a obdobným způsobem pečuje o nástroj Feller z r. 1864 (a tamních zvonů).

Úzce spolupracuje s Děčínským pěveckým sborem, Děčínským symfonickým orchestrem, Chrámovým sborem, Zámkem a Děčínským Muzeem.

Podle požadavků se zúčastňuje doprovodů i v jiných kostelech (excurrendech) farnosti: Těchlovice, Hřensko, Arnoltice atd.

Uchazeč musí mít neustále na paměti, že se jedná o veterána z roku 1891 a podle toho musí být k němu přistupováno ! Jde nejen o historický nástroj, ale i o předmět značné finanční hodnoty. 


"Strašlivé zvěrstvo a odporný čin nelidského barbarství," tak označil arcibiskup Rangúnu, kardinál Charles Bo masakr, ke kterému došlo v Myanmaru na Štědrý den ráno. Mezi 38 oběťmi zastřelenými ve státu Kaja na východě země jsou také dva pohřešovaní pracovníci organizace Save the Children.


Co je to synodální proces? Týká se mě osobně? Jak bude tento proces probíhat a jak bude realizován? Jaký bude mít dopad? Odpovědi naleznete v článku a infoletáčku, který připravila Česká biskupská konference.

Válka v Iráku skončila již před několik lety, velké množství Iráčanů se však stále potýká s následky mnohaletého konfliktu, především ztrátou domova a zdrojů obživy. Řada z nich přišla ve válce takřka o všechno a stojí před nelehkou výzvou, jak zajistit obnovu svých hospodářství, podnikání a živobytí. Stejně náročná je situace i pro navrátilce do...

Pochod 2021

29.08.2021

Krásný den plný soutěží pro děti, který připravila paní J. Skřivánková

MODLITBA:Bože, Tys povolal svatého Ignáce, aby v Tvé církvi usiloval o větší slávu Tvého jména; dej, ať podle jeho příkladu a s jeho pomocí bojujeme dobrý boj zde na zemi, abychom spolu s ním dostali korunu slávy v nebi.
Amen
SVATÝ IGNÁCI Z LOYOLY, ORODUJ ZA NÁS!