Události
z naší farnosti a okolí

Biskupství litoměřické získalo ocenění v anketě 

"Srdcař Litoměřic"

Foto: Martin Davídek 


V úterý 6. listopadu 2018 bylo v litoměřickém hradu v rámci 1. ročníku ankety "Srdcař Litoměřic" oceněno také Biskupství litoměřické za nezištné aktivity, které dlouhodobě odvádí ve prospěch města a jeho obyvatel. Spolu s dalšími šestnácti "Srdcaři" převzal ocenění a květiny z rukou starosty Ladislava Chlupáče a tajemníka městského úřadu Milana Čigáše za biskupství generální vikář Mons. Martin Davídek. Jedná se o ocenění za dlouholetou finanční podporu a skutečný zájem o dění v hospici a konkrétní lidské příběhy.

Podpora Hospice sv. Štěpána, mateřských škol, organizací, které pomáhají lidem se zdravotním postižením, to jsou jen příklady nezištných aktivit litoměřických "Srdcařů". Hlasování probíhalo na webových a facebookových stránkách města, kde bylo zaregistrováno cca 670 hlasů.

Slavnostní večer se konal ve spolupráci s neziskovými organizacemi, jako je Hospic sv. Štěpána, Diakonie ČCE, Diecézní a Farní charita, Černí koně, Kinoklub Ostrov.

Zdroj: www.litomerice.cz


Promluva Mons. Baxanta při slavnosti Všech svatých v Litoměřicích

Promluva biskupa Mons. Jana Baxanta ve čtvrtek 1. listopadu 2018 při poutní slavnosti v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích:

1. čtení: Zj 7,2-4.9-14
2. čtení: 1 Jan 3,1-3
Evangelium: Mt 5,1-12a

Bratři a sestry,

snad jsme všichni při poslechu dnešního prvního čtení z knihy Zjevení sv. Jana měli stejný první dojem a stejnou myšlenku: nebe existuje a není prázdné. Zní to jako něco zcela samozřejmého, ale není to zase až tak běžné konstatování v každodenní mluvě a konverzaci i nás křesťanů! Dle mého mínění bychom právě my měli více uvažovat o skutečnostech sice neviditelných, ale jsoucích a potvrzených samotným Kristem. Nebe, to není výplod náboženských blouznivců. Nebe je realita, Pánem Bohem dobře zabezpečená, protože ničím a nikým neohrožená, mající svou biblickou paralelu v pojmu "domácnost", resp. domov, dokonce "věčný domov". Nebeská domácnost či nebeský domov není vznešené charitativní zařízení, kam třeba i s noblesou odkládáme své drahé zemřelé a kde se snad i my jednou uložíme po prožitém pozemském životě. Nebe, do kterého nám Ježíš Kristus svou smrtí a vzkříšením zajistil vstup, je Boží prostředí pokoje, lásky, štěstí a setkání. Nebe lze přirovnat k obydlenému Božímu domu, v němž je dostatek místa pro každého z nás. Vzpomeňme si na Ježíšovo slovo: Odcházím, abych vám připravil místo, ale jednou opět přijdu a vezmu si vás k sobě, abych parafrázoval Spasitelovo ujištění. Nebeský Boží dům nejen že má dostatek místa i pro každého z nás, ale už nyní jsou pro nás místa připravována, a to Kristem, spolehlivým a dokonalým domácím pánem. Ano, nebe existuje, žije svými obyvateli a je tam na nás pamatováno.
Ve druhém čtení dnešní slavnosti nás může zaujmout věta, kterou jsme jistě tolikrát slyšeli a snad ne vždy dostatečně promysleli: "Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé." Zní to docela tajemně a současně lákavě. Co se stalo se všemi svatými, jak jsem výše již naznačil, obyvateli Božího domu? Prošli nějakou mystickou, duchovní, existenciální proměnou? Ve věčném nebeském domově se Boží dítě ztratí, aby nalezlo něco zcela nového a zatím pro nás neznámého? Skutečně, nutno potvrdit, že mnoho neznámého nám stále zůstává, už také proto, že prostě klíče od nebeského domova ve svých rukách nemáme a režim v něm panující my lidé neovlivňujeme. Platí tam Boží pořádky, které se přijímají a z jejichž přijetí mají všichni nesmírný užitek. Přesto nás však stále zajímá ono konstatování sv. Jana, že "není ještě zřejmé, čím jednou budeme". Pokusme se hledat možná vysvětlení způsobem nám vlastním, tedy lidským. Dítě za normálních a všeobecně uznávaných pravidel se jednou stane nepominutelným dědicem po svých rodičích. V nebi se ovšem nečeká na smrt těch, kteří by svým dětem, tedy dědicům, tak uvolnili dědictví. Boží dítě v nebi není šťastné jen tím, co by získalo od svých rodičů, má účast na životě věčném, jenž nekonečně svou hodnotou převyšuje jakýkoliv dědický zisk. Čím tedy opravdu budeme? Čeho se bude týkat ona hluboká proměna? Poznáním, viděním Boha takového, jaký skutečně je. Ano, víme, že vidět Boha znamená zemřít. V nebi se ale už neumírá. Tam se nazíráním Boha Boží dítě stává vidoucí dospělou bytostí, o níž ještě nám není všechno řečeno, ale řečeno bude. Není nám to zatím jasné, ale jasné to bude, není to ještě zřejmé, ale zřejmým se to určitě stane. Svým způsobem i toto zjištění třeba jediného aspektu nebeského prostředí v nás touhu po nebi probouzí.
Slova dnešního evangelia - blahoslavenství, v souvislosti s dnešní slavností Všech svatých, mají větší ambici než jen tu, že tato Ježíšova úchvatná zaslíbení budoucího nebeského stavu platí pro nás a jedině pro nás. Vrátíme-li se k dnes použitému podobenství o nebi jako o obydleném domě s dostatkem míst pro nás a pro další nově příchozí, pak je nasnadě, a dokonce nutné počítat i s tím, že v jednom nebeském domě budeme mít takové sousedy, o kterých bychom si to nikdy ani nepomysleli, že by se jimi jednou stali, že bychom s nimi sdíleli domov pod jednou střechou. Konkrétně řečeno: chudoba druhých nemusí být našim očím známá, pláč, ten upřímný a nehraný, je pláčem srdce, neslyšíte jej, Boží obdarovávání je vždy tiché, hlad a žízeň po spravedlnosti není provázeno halasem a mečem, milosrdné a čisté duše mívají nezkalený výhled do světa lidí, tvůrce pokoje tvoří, nebourá, pro Pána Boha se nechá i pronásledovat. Velmi doporučuji, abychom se snažili v prostředí, ve kterém žijeme, rozpoznávat, vyhledávat, objevovat a propojovat všechny, u nichž zjistíme alespoň nepatrnou známku výše uvedeného, odpovídajícího povaze blahoslavenství.


Jáhenské svěcení Ing. Václava Nováka v Mladé Boleslavi

V sobotu 15. září 2018 vysvětil na jáhna v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi Mons. Jan Baxant Ing. Václava Nováka. Jeho jáhenským působištěm se stane Ústí nad Labem. 

Foto: Jana Chadimová (Člověk a víra) 


Koncert 5.9. 2018 Martin Maxmilian Kaiser - varhany, Jan Verner - trubka v kostele  Povýšení svatého Kříže


I přes nemalé potíže způsobené rozeschnutím dřevěných součástí nástroje (vlivem vysokých teplot), který se "zatáhne" až se zvýší vlhkost vzduchu a klesne teplota, proběhl koncert úspěšně. Všem účinkujícím děkujeme.

Autor: J.Záhora st.


Změny ve farnosti Benešov nad Ploučnicí

Stávající vikář R.D. Vojtěch Suchý odešel do rodného Brna a jím spravované a obhospodařované Farnosti převzal nově příchozí P. ThLic. Ing. František Hylmar z Tovaryšstva Ježíšova (SJ). Otec Hylmar přebírá KZŠ Nativity jako její prezident, kde bude působit i jako pedagog. 

Přejeme hodně úspěchů novému P. ThLic. Ing. F. Hylmarovi a odchozímu R.D. Vojtěchu Suchému hodně spokojenosti v novém působišti. 


Pochod fara Děčín - fara Bělá

2018

foto: J.Černý

Moc pěkný zážitek pro děti i dospělé, připravila paní J. Skřivánková a ostatní její pomocníci. Moc všem děkujeme za krásnou neděli.

(MO KDU-ČSL Děčín a Farní úřad Děčín) 


Biskup Jan Baxant navštívil skautský tábor ve Zbýšově

V neděli 26. srpna 2018 odpoledne navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant skautský tábor ve Zbýšově u Čáslavi. Mnozí z přítomných skautů jsou zároveň také ministranty a s panem biskupem se setkávají při bohoslužbách. Proto jej rádi pozvali také na návštěvu svého letního tábora na vodě.
Foto: skautský oddíl 


V neděli 15.7.2018 byla v Jílovém u Děčína, v kostele Nejsvětější Trojice udělována svátost biřmování, kterou celebroval  Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Biřmovaným přejeme, aby se drželi vytrvale cesty víry a měli pevnou naději v Pána


 Momentky z koncertu 10.7. v chrámu PSK.

 Koncert zahájila paní Petra Nedvědová z děčínského zámku a pak již nastoupili hostující umělci dr. Tomáš Thon - varhany, Pavel Hromádka - sopránová trubka a Dušan Foltýn - hoboj. Zazněly nejnovější objevy i neznámá díla zejména barokních autorů, kterak je v mnoha archivech vyhledal a zaranžoval kolega PhDr. et MgA. Tomáš Thon (Opava). Fantasticky zněl v chrámovém prostoru hoboj prof. Dušana Foltýna z ostravské Univerzity a trubka MgA. Pavla Hromádky z Hudby Hradní stráže a Policie ČR (Praha).

Závěrečný přídavek Ave Maria byl věnován MUDr. Pavlu Čejkovi.

Autorem:  Jan Záhora st.


Pouť v kostele Navštívení Panny Marie v Křešicích

V neděli 8. července 2018 se konala tradiční pouť v Křešicích. Nádherně květinově vyzdobený kostel Navštívení Panny Marie byl, jako každoročně, zaplněn do posledního místečka. Slavnostní mši svatou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Foto: Dominik Faustus


Filipovský sborník byl slavnostně představen veřejnosti

V neděli 8. července 2018 byl ve filipovské bazilice v rámci koncertu duchovní hudby veřejnosti slavnostně představen sborník z konference ke 150. výročí filipovského poutního místa.

V září 2016 se jako jedna z akcí k uvedenému výročí konala v Krásné Lípě a Filipově mezinárodní konference kladoucí si otázky související se vznikem a trváním tohoto mariánského poutního místa. Zazněly příspěvky hodnotící uzdravení Marie Magdaleny Kade z 13. ledna 1866 z historického, medicínského i teologického hlediska, další přednášející vystoupili s tématy stavební historie baziliky či jejího liturgického významu a opomenuta nebyla ani řeholní společenstva spravující poutní místo. Zvláštní pozornosti se dostalo také zhodnocení role Filipova v rámci česko-německých vztahů zvláště po roce 1945.
Všechny tyto příspěvky v tištěné podobě obsahuje také zmíněný sborník. Ten je pojat kompletně v česko-německé podobě - každý příspěvek byl otištěn ve svém originálním jazyce a následně je ve sborníku uveřejněn i jeho překlad do němčiny, případně do češtiny. Vedle textů z konference byla do sborníku pojata i edice původních akt biskupské komise, která zkoumala uzdravení Marie Magdaleny Kade. Tento unikátní a dosud jen dílčím způsobem známý a využívaný pramen obsahuje autentická svědectví o událostech 13. ledna 1866 a přibližuje tak samotné počátky filipovského poutního místa. V edici je publikován původní německý text, který je opatřen paralelním současným českým překladem.
Sborník "150 let Filipova. 150 Jahre Philippsdorf", který představuje sumář poznatků o počátcích a vývoji filipovského poutního místa i o proměnách jeho významu v dějinách, vydalo Biskupství litoměřické ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart za podpory Česko-německého fondu budoucnosti

Slavnostní představení sborníku veřejnosti proběhlo v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v neděli 8. července 2018 v rámci koncertu Dagmar Zelenkové (soprán) a Václav Krahulíka (varhany), který je součástí XII. ročníku cyklu Varhanní duchovní hudba ve Filipově, a to za účasti více jak 200 osob. O sborníku promluvili generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a archivář Biskupství litoměřického Mgr. Martin Barus, který je editorem představované publikace.

Sborník, čítající více než 700 stran, bude možné zakoupit (za 490 Kč, resp. 20 €) na recepci Biskupství litoměřického, ve filipovské bazilice, rumburské Loretě a dále v e-shopu nakladatelství Pavel Mervart i knihkupecké síti Kosmas.

Milena Davídková                                                                                                  10.července 2018


Mezinárodní den dětí

3.6. 2018 proběhla oslava Mezinárodního dne dětí, za dobrého počasí a hojné účasti soutěžících.   Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci dětského dne, zvláště pak paní  J. Skřivánkové.

Organizátoři: KDU-ČSL,  farnost Děčín 1


Noc kostelů 2018: Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala organizačním týmům za výbornou práci při přípravě Noci kostelů, za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, které do své práce vložily a předaly všem příchozím. Tím, že věnovaly této akci svůj čas a energii, přispěly k naplnění jejího cíle - přiblížit lidem křesťanství.
Veliké poděkování patří také návštěvníkům, díky nimž má tato Noc vždy krásnou a nezaměnitelnou atmosféru. Jejich radost se pak přenáší i na nás, na pořadatele.
Již nyní se těšíme na setkání při dalším ročníku Noci kostelů!

Kristýna Solničková, koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi


Statistika návštěvnosti Noci kostelů 2018:

- kostel sv. Václava a Blažeje: 588 vstupů

- chrám Povýšení sv. Kříže: 633 vstupů

Noc kostelů 2018: Poděkování

I za naší farnost se připojuji k poděkování paní K. Solničkové.

Díky Všem za váš čas a energii věnovanou Noci kostelů.

J.Černý


Nové osvětlení v kostele sv. Václava a Blažeje

Květen 2018:

 bylo nainstalováno nové osvětlení a to tří LED reflektorů 200W místo 1000W halogenů, které instaloval p.Jan Záhora st.. Tomu patří velký dík a také našemu faráři R.D. Mgr. Tomáši Kubovi za nápad a investici do moderního osvětlení.Mimořádné úterý na Biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu

Tomáš Jakoubek 25.dubna 2018

Je úterý 17. dubna 2018. Svěží jarní ráno jako by chtělo studenty i učitele přicházející do školy vybavit energií a optimismem pro tento mimořádný den. Před osmou se hlavním vchodem, který je dnes mimořádně celé dopoledne odemčený, trousí postupně dvacet páťáků v doprovodu rodičů nebo i bez nich na druhý termín přijímacích zkoušek. Je to jejich druhý pokus, tak už nejsou tak vyjukaní jako padesátka jejich vrstevníků, která tudy procházela na první termín o pár dní dřív. Hlásí se nám jich letos opravdu hodně, máme z nich radost.

Budoucí primáni jsou však v roli předskokanů očekávané milé návštěvy dnešního dne. Je symbolické a milé, že právě tento den si vybral otec biskup Mons. Mgr. Jan Baxant, aby přijal pozvání ředitele gymnázia ing. Bc. Jiřího Jakoubka k návštěvě školy, kterou Litoměřické biskupství zřídilo a provozuje. Návštěvy otce biskupa Jana na gymnáziu jsou vždy okořeněny slavnostní atmosférou očekávání, která začíná v ředitelně a šíří se celou školou, ať už to bývá na začátku školního roku, kdy nám náš duchovní otec přijíždí požehnat do nového školního roku, nebo jako dnes pozdravit a povzbudit nás v průběhu náročné práce ve finální fázi mezi přijímačkami a maturitou.
Program návštěvy byl jednoduše bohatý a dal se pojmenovat jediným slovem - setkávání. Otec Jan prošel třídami, oslovil primány, popřál štěstí maturantům, nakoukl do výuky kvintánů i septimánů. Nenechal si ujít svou oblíbenou francouzštinu a při té příležitosti ho kroky zavedly do školního klubu, který je určený především pro volný čas a relaxaci, ale z důvodu nedostatku prostoru se tu učí i cizí jazyky. Důležitou chvíli bylo setkání s učiteli. Nikdo jiný nás neoslovuje tak tradičně uctivě. Milé paní profesorky a páni profesoři. Pár slov, ze kterých vyzařuje obrovská úcta k naší práci. I následující laskavá slova plná naděje a porozumění jsou vzpruhou pro náš každodenní střet tradičních hodnot, které se snažíme svým žákům předat, a podivného světa kolem.
Je nám velkou odměnou, že otec biskup Mons. Mgr. Jan Baxant na závěr své návštěvy konstatoval, že ho oslovila přirozená, přátelská a vstřícná atmosféra školy, ve které se mohou naši žáci rozvíjet a vzdělávat.
Mgr. Martina Janáková


Kostel ve Hřensku

Kostel svatého Jana Nepomuckého získalo Hřensko na začátku roku bezúplatným převodem od církve. Záměry obce jsou jasné - co nejdříve se pustit do oprav. "Už jsme podali žádosti o dotace na opravy střechy, okapů a zvonice. S tím bychom chtěli začít ještě letos," nastínil nejbližší plány s kostelem starosta Hřenska Zdeněk Pánek.
Zdroj: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-kostel-v-hrensku-prokoukne-opravi-ho-obec-20180406.html


1. neděli adventní,
program DPS, rozšířený o Pěvecký sbor ZUŠ,
byl důstojným zahájením adventního času v Děčíně. Pan sbormistr vložil
do dramaturgie i skladby, se kerými vystupují ve světě a které báječně
zapadly do adventní atmosféry: Little Jazz Mass B.Chilcota s doprovedm
kláves, basové kytary a bicích, kdy posluchač se mohl přenést do
amerických bohoslužeb a jejich společenství. Obrovský aplaus získal Aleš
Štekláč za Dobytí ráje od Vangelis. 
Zdraví J.Záhora st.


Poutní mše a žehnání zvonu pro baziliku v České Lípě

Po 75 letech se z baziliky minor Všech svatých v České Lípě opět ozve zvon. Při poutní slavnosti v neděli 29. října 2017 jej požehnal litoměřický biskup Jan Baxant.

Pochází z kostela v Michalovicích u Mladé Boleslavi a podle slov diecézního kampanologa Radka Rejška se jedná o cenný zvon z první poloviny 16. století, zvukově velice hodnotný. Pojmenován byl "Maria a sv. Václav".

Zvon pochází z dřevěné zvonice při kostele sv. archanděla Michaela v Michalovicích. Odtud byl v roce 1893 sejmut a přemístěn do nově přistavěné západní novorománské kostelní věže. V roce 2012 byl přemístěn do kostela sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem a uložen v předsíni. Původní záměr instalovat jej v tomto kostele se totiž nezdařil pro nedokonalý souzvuk s původními zvony.

Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem letos v dubnu zvon darovala českolipské farnosti pro baziliku Všech svatých, kam byl po nutných úpravách zvonice a odborném restaurování zvonařskou dílnou Rudolfa Manouška převezen. Váží přes 700 kg a odlit byl zvonařem Tomášem Litoměřickým v roce 1521.

Bazilika Všech svatých přišla poprvé o své zvony v první světové válce, po jejím skončení byly nahrazeny novými. Během druhé světové války pak přišla o zvony znovu.

Darovaný zvon bude do věže baziliky instalován v nejbližších dnech.

Autor: Jana MichálkováV neděli 15.10. popřáli naše farnice a farníci našemu duchovní pastýři RD Mgr.Tomáši Kubovi k jeho významnému životní jubileu 60ti let. Přejeme mu pevné zdraví a hojnost Božího požehnání. 

Foto: J.Záhora Text: J.Černý


Litoměřický biskup Jan Baxant oslavil 69. narozeniny

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, oslavil v neděli 8. října 69. narozeniny.

Přejeme otci biskupovi pevné zdraví, hojnost Božího požehnání .


8. října 2017 v chrámu Povýšení sv. Kříže proběhla za účasti otce biskupa Jana Baxanta slavnostní česko-německá bohoslužba.

- Hlavní varhaník: Gunter Barwig, Freiburg

- Tenor solo: Marcus Kampf


Autor: J. Záhora st.


Svěcení kostela sv. Martina v Markvarticích 23.září 2017

S velkou radostí ze zdařilého Božího díla a s velkou vděčností všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli pozvednout z prachu země ruinu kostela sv. Martina v Markvarticích a důvěřovali, že se kostel podaří zachránit oznamujeme, že dnes obnovený a znovuzrozený kostel sv. Martina otevřel své brány poutníkům ke slavení mše svaté po vice než padesáti letech.
Koncelebrovaná mše svatá, celebroval Mons. Alois Kottgasser, emeritní arcibiskup salzburský, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze. Hlavní celebrant posvětil kostel, který povstal z trosek a nový koncelebrační oltář. Liturgii doprovázel chrámový sbor Musica Animata z Třebíče pod vedením Karla Tomka.

Foto: J.Černý


Poutní mše svatá, která se konala 10.9.2017 v kostele Povýšení sv. Kříže celebroval Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek - generální vikář

Foto: Petr Skala


Pochod fara Děčín - fara Bělá

Pěkný zážitek , který převážně připravila paní J.Skřivánková a zato jí velké díky.

(MO KDU-ČSL Děčín a Farní úřad Děčín)

Foto: J.Černý


Náš farník Danek Rychnovský 14 let se ve dnech 14.8. 2017 do 19.8. 2017 zúčastnil varhanického
kurzu, pořádaného farníky z Tachova - paní Vokatou. Během kurzu se Danek
věnoval improvizaci, doprovodu při liturgii a vše ohledně tohoto nástroje.

Velmi oceňuji zájem a píli Danka Rychnovkého a přeji hodně úspěchů k této bohulibé činnosti.

Autor: Stanislav Rychnovský 


Koncert 8.8.2017

8.8.2017 chrám Povýšení sv. Kříže.

Aneta Schwarzová - soprán

Petr Čech - varhany


Autor: J. Záhora st.


Varhanní koncert 

       4.7.2017  děkanský kostel Povýšení sv. Kříže       

                                    MgA. Pavel Černý
Kostel v Děčíně-Podmoklech má nový zvon

O svátku Panny Marie Fatimské v sobotu 13. května 2017 požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek v kostele sv. Františka z Assisi v Děčíně-Podmoklech nový zvon. Jeho jméno REGINA ANGELORUM (Královna andělů) bylo podle slov tamního faráře R.D. Františka Jiráska vybráno ve spojitosti se sv. Františkem, který měl úzký vztah ke kostelíku Panny Marie Andělské. Zvon je dílem zvonařské dílny Petra Rudolfa Manouška ze Zbraslavi. Za poslední dva roky je to druhý nově odlitý zvon pro tuto farnost, další byl pak zrestaurován.

autor: Jana Michálková 15.května 2017


7.5.2017

Návštěva při mši svaté v kostele Povýšení sv. Kříže- patera Ludwiga Stegla, nyní z Magneburgu.

Před skoro třiceti lety se zúčastnil slavnosti, kdy rod Thun-Hohenstein dovezl obraz Zvěstování Páně (levý boční oltář), který zde byl před válkou a Thuni těsně před odsunem (již z Jílového) předali obraz k restaurování. Potom, když se režim uvolnil po roce 1990, rod Thunů splnil odkaz svého děda, že "až bude Československo svobodné, přeji si, aby se obraz navrátil na místo svého původního určení". Což se také stalo, přitomen krom pana biskupa Mons. Josefa Koukla byl i starosta ing. Zdeněk Kropáček. Pater Ludwig Stegl již sloužil mši svatou v pátek u sv. V+B

Na snímku zleva jsou: ThMgr. Antonín Vlas , páter Jirásek za ním stojí kněz z Nordlingenu, biskup Koukl a páter Stegl.

Informace poskytl: J.Záhora st.


14.04.2017  proběhla pobožnost křížové cesty s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem v poutním areálu Kalvárie v obci Ostré u Úštěka.

Zpětná montáž zvonů Dne 16.03.2017 byla provedena zpětná montáž zvonů, která proběhla v kostele Povýšení svatého Kříže .  Zvon MĚSTO DĚČÍN má elektrické zvonění na systému "plovoucího" elektromagnetu (firma MOVOTRON), což je nejšetrnější způsob odbíjení. Řízeno DCF 77,5 kHz (možnost zapínání i přes GPS a mobilní telefon).
Další řízení je přes digitální časový spínač, pater Tomáš stanovil
pravidelné zvonění po-ne 12:00 - 12:02. Manuální řízení je přes spínač a
klíček FAB a je možno zvon uvést do provozu kdykoliv. Druhý zvon z 15-16
stol. neznámého zvonaře je zavěšen na stejné stolici jako nový zvon, ovládání
je ruční (provazem). Sanctusník nad sakristií (zvonař Lissiack) je plně
funkční, ovládání provazem ze sakristie. A poslední zvon z r. 1850
zvonaře Pernera bude koncem dubna umístěn na jižní terase (vinici)
děčínského Zámku, ustaven bude na ručně tesané stolici se stříškou.
Srdcem zvonu si tam budou moci návštěvníci zazvonit.
Pán Bůh zaplať za toto celé dílo !


J.Záhora st.


Mons. Martin Davídek

generální vikář Biskupství litoměřického.


Narodil se 31. 12. 1966 v Praze,  tímto se za naší farnost  připojujeme k přání  Božího požehnání, zdraví a štěstí


3.12.2016 se uskutečnila poutní mše svatá v kostele sv. Františka Xaverského v Bělé s doprovodem děčínského chrámového sboru.


27. listopadu 2016 se uskutečnil tradiční Adventní koncert v chrámu sv. Václava a Blažeje který obohatil, Pěvecký sbor Pomněnky ZUŠ Děčín pod vedením Markéty Bednářové, Pěvecký
sbor Gymnázia Děčín pod vedením Lenky Holubcové a Děčínský pěvecký sbor pod vedením Jiřího Holubce. Jako sólisté vystoupili Iva Šulcová a Iva Hančová klavír, Dimitruela Vráželová soprán, Aleš Štekláč bas a Jan Záhora ml. varhany. Umělecké vedení a sbormistr Prof. Paed.Dr. Jiří Holubec.

Jan Záhora st., regenschori Farnosti Děčín I


Svěcení zvonů 2016

Nový zvon města Děčína a restaurované původní zvony

26.11.2016 v kostele u sv.Kříže byl vysvěcen jeden nový a původní opravené zvony litoměřickým  biskupem Mons. Janem Baxantem, za účasti primátorky Marie Blažkové, kněze R.D. Mgr. Tomáše Kuby  a ostatních. Také velmi pěkné hudební vystoupení měli Jakub Phan, žák Základní umělecké školy a Sestry Andělovy - Angelic Project .

Nově odlitý zvon  bude zavěšen ve zvonici chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně I. Tento zvon si objednalo město Děčín jako náhradu za nejstarší zvon z 15. století (nesignován). Důvodem pořízení byl zvukový nesoulad obou zvonů /528Hz:642Hz/. Tento nejstarší zvon byl po válce dovezen ke sv. Kříži jako náhrada za rekvírované čtyři zvony z roku 1927

Základní parametry nově odlitého zvonu: hlavní nárazový tón e2 (642 Hz), spodní průměr 610 mm, hmotnost 134 kg, rok odlití 2016, zvonař Petr Rudolf Manoušek + Eijsbouts, zvonára ASTEN (Nizozemí). Kované obuškové srdce je uloženo na kůži s pojistným plechem (Zvonárna Zbraslav). Valivá ložiska s přesnými čepy jsou uložena v litinových tělesech. Upevňovací prvky jsou ručně kované (zvonař Fiala). Zvon po zavěšení je opatřen elektromagnetickým zvonícím strojem MOVOTRON od belgické firmy Campa. Na čepci obvodu zvonu je ornamentální pás, znázorňující labskou kotlinu a vystupující kopce. Zvon nese nápis MĚSTO DĚČÍN, pod ním je heraldický plastický znak města Děčína (lev svírající parmu).

Jan Záhora st., regenschori Farnosti Děčín I


17.11.2016

Proběhla akce "Tvořivé dopoledne" kdy se na faře DC1 sešlo hodně dětí, které tvořly dárečky . S podporou ing. J.Skřivánkové a ostatních byla akce dobře zajištěna. Děkujeme všem kteří se na akci podíleli.


19.11.2016

Pouť na Jalůvčí k Panence Marii proběhla za ne příliš dobrého počasí, ale svůj účel splnila

19.11.2016 - Jalůvčí
19.11.2016 - Jalůvčí

Nad děčínskými Podmokly budou opět znít zvony. Ve středu 12.10.2016 dopoledne totiž vytáhl jeřáb do zvonice kostela svatého Františka z Assisi dvojici zvonů. Větší z nich váží více než 120 kilogramů.

Foto: Deník/ Luděk Stínil
Foto: Deník/ Luděk Stínil

Podrobnosti v odkazu níže.


9.10.2016, proběhlo u sv. Františka v Podmoklech nové svěcení zvonu, které provedl biskup litoměřický Mons. Mgr. Jan Baxant.


V sobotu 08.10.2016 se v Děčíně uskutečnilo organologické setkání odborníků a
vědců, kteří formou přednášky a následné prezentace zhodnotili technické
a zvukové parametry nástrojů Feller a Rieger. Setkání zorganizoval
prestižní časopis Varhaník ve spoluporáci s litoměřickou Diecézí, akci
moderoval Mgr. Radek Rejšek, profesí redaktor Českého rozhlasu, stanice
Vltava; a též organolog a kampanolog litoměřické Diecéze. Krom jiných se
přednášky zúčastnil i Dr.et Ing. Martin Maxmilian Kaiser a umělecké
prezentace se ujal pražský virtuos a pedagog MgA. Přemysl Kšica.
Odborníky bylo nyní jednoznačně prokázáno, že volba varhanářů, kteří o
děčínské nástroje pečují, byla více než správná. Ať jde o Borise
Mettlera, Evu Urygovou, Zdeňka Henycha, Petra Nožinu, Jana Otcovského, a
to vše pod vedením varhanáře Ivana Boka. V minulosti to byl starý
varhanářský praktik pan Joachim Žur, v jehož šlépějích pan Bok nyní jde.
Děčínské varhany jsou m.j. zásluhou prof. Jaroslava Tůmy nyní známé
nejen v Česku, ale i ve světě. Což je pocta nejen pro Farnost Děčín 1,
ale i pro samotné město.
J.Záhora st.


18.09. 2016 Bohosudov, bazilika Panny Marie Sedmibolestné, proběhla poutní mše Sv. , hlavní celebrantem Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický.
Miloš Bok: Missa solemnis - provedení u příležitosti 30. výročí od premiéry. Byl to nádherný zážitek a tak mohu doporučit.


Nový generální vikář litoměřické diecéze

Novým generálním vikářem litoměřické diecéze je R.D. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci a sídelní kanovník litoměřické katedrální kapituly. Diecézní biskup Mons. Jan Baxant oznámil jeho jméno v úterý 22. června 2016 při mši svaté v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Úřad generálního vikáře litoměřické diecéze bude vykonávat od 1. července 2016.

R.D. ICLic. Mgr. Martin Davídek

17. ročník Mezinárodního hudebního festivalu

V kostele sv. Václava a Blažeje byl zahájen 17. ročník Mezinárodního hudebního festivalu, na kterém se podílejí města Děčín, Česká Kamenice, Krásná Lípa, Rumburk, hřensko, Janov, Arnoltice, Růžová a německá Pirna a Bad Schandau.
Slavnostního zahajovacího koncertu byla přítomna primátorka města Děčína Marie Blažková, její náměstek Jiří Anděl a zastupitel Pavel Sinko. Za jmenované obce byly přítomny paní starostky.
Zvláštní pozornost zasluhuje přítomný president Svazu hudebníků ČR Miloslav Zelenka, který na dramaturgii pracoval dva roky (je to děčínský rodák a kamarád).
Účinkoval Dechový kvintet Ústřední hudby Armády ČR

  hoboj: npor. Rudoilf Musil; flétna: nprap. Pavel Táborský; klarinet B: npor. Martin Beneš; fagot: nprap. Ladislav Martínek a lesní roh: npor. David Prchlý, který je zároveň uměleckým vedoucím tohoto tělesa. Spoluúčinkoval Děčínský pěvecký sbor (45 členů), sbormistr prof. Jiří Holubec; sóla Milan Suchánek, Jan Záhora ml., Aleš Štekláč, Dimitruela Vráželová; klávesový doprovod Iva Hančová a Jan Záhora ml. Takže naše chrámy žijí !
   Zdraví J.Záhora st.


  NOC KOSTELŮ 2016

  Dne 10.06.2016 proběhla akce Noc kostelů v naší farnosti, na které o místních varhanech velmi zajímavě přednášel p. Jan Záhora st.. Dále byla i zajímavá prohlídka zvonice v kostele sv. Václava a Blažeje. Všem kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce, patří dík

  Dr.ing.Martin Maxmilian Kaiser - varhanní koncert hudby francouzských symfoniků. Vystoupení sboru  SaH Děčín umělecká vedoucí mgr. Jana Štrbová


  Dne 20.5.2016 proběhla prohlídka zvonů umístěných na levé zvonici západní strany chrámu Povýšení sv. Kříže. Prohlídky za Magistrát (vlastníka objektu) se zúčastnila paní Pavla Gregorová ze Správy místního hospodářství a majetku města Děčína, a přední český kampanolog Mgr. Radek Rejšek. Předmětem byla návaznost na mou Zprávu z roku 2008, která dokumentuje zvony ve Farnosti Děčín I. Od roku 1995 platí přísný zákaz zvonění z důvodu nebezpečného zavěšení (koroze závěsných prvků), které vydal tehdejší pater Pavel Procházka na základě fyzického posouzení.

  p.s.
  Po jejich ohledání se ukázalo, že severní zvon je úplně jiný než z dodávky v roce 1927 a sice že je starší.

   Autor: Jan Záhora st  14.7.2016 proběhla demontáž zvonů chrámu Povýšení sv. Kříže. Sejmuté zvony byly naloženy a odvezeny k restaurování  Zvonařskou dílnou pana Petra Rudolfa Manouška.