Papež vybízí mladé Evropany k širokému, otevřenému a přesažnému pohledu

14.07.2022

Poselství papeže Františka k účastníkům Evropské konference mládeže, Praha, 11.- 13. července 2022

Papež: Kéž byste také velkoryse dávali zrod novým životům, a to vždy a výlučně z lásky!   (Vatican Media)
Papež: Kéž byste také velkoryse dávali zrod novým životům, a to vždy a výlučně z lásky! (Vatican Media)

Vatican News

Od pondělka 11. do středy 13. července probíhá v Praze Evropská konference mládeže, vrcholná akce českého Předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání a mládeže.

Přinášíme v plném znění osobní poselství, kterým se papež František v této souvislosti obrátil k mladým Evropanům:

Papež František k účastníkům Evropské konference mládeže

Drazí mladí!

Jsem velice rád, že se mohu obrátit k vám, účastníkům Evropské konference mládeže. Chtěl bych vám říci něco, co mi velice leží na srdci, a především bych vás chtěl vyzvat, abyste "starý světadíl" přetvořili v "nový", což můžete učinit jedině vy. Vím, že vaše generace hraje několika dobrými kartami: vaše mládí je pozorné a méně podléhá ideologiím, jste zvyklí studovat v jiných evropských zemích, prokazujete ochotu k dobrovolnické práci a vnímavost vůči tématům životního prostředí. Kvůli tomu všemu cítím, že zde existuje naděje.

Vy, mladí Evropané, máte důležité poslání. Zatímco vaši předkové se v minulosti vydávali na jiné kontinenty, vedeni nikoli pokaždé ušlechtilými zájmy, nyní přísluší vám, abyste světu ukázali novou tvář Evropy.

Dosud nebylo bezpečně vysvětleno, jakého původu je označení "Evropa". Mezi různými domněnkami je jedna výjimečně podmanivá: vztahuje se k výrazu "eurús op", "veliké oko", "široký pohled", který evokuje schopnost hledět za obzor. Európé, mytologická postava, do níž se zamilovali bohové, bývala nazývána "dívkou s velkýma očima". Proto přemýšlím též o vás, mladí Evropané, jako o lidech se širokým, otevřeným pohledem, schopným přesahu.

Možná jste už slyšeli o iniciativě, nazývané Globální výchovný pakt, kterou jsem zahájil v září roku 2019. Jedná se o spojenectví mezi vychovateli z celého světa, kteří chtějí mladé generace vychovávat k bratrství. Když ale pozoruji, kam se ubírá tento svět vedený dospělými a starci, zdá se, že spíše vy byste měli dospělé vychovávat k bratrství a mírovému soužití!

Jedním z hlavních závazků zmíněného Výchovného paktu je naslouchat dětem, dospívajícím a mladým lidem. Proto, drazí mladí, dejte zaznít svému hlasu! Když vás neslyší, volejte ještě silněji, působte hluk, protože máte plné právo, abyste vyslovili své mínění o tom, co se týká vaší budoucnosti. Povzbuzuji vás, abyste byli podnikaví, tvořiví a kritičtí: víte dobře, že když má nějaký profesor ve třídě náročné, kritické a pozorné studenty, podněcuje ho to k většímu úsilí a lepší přípravě na hodinu.

V onom výchovném Paktu neexistují "odesílatelé" a "adresáti", jelikož jsme všichni povoláni ke společnému vychovávání, jak navrhoval brazilský pedagog Paulo Freire. Nebojte se tedy klást nároky: máte právo obdržet pro sebe to nejlepší, stejně jako vaši vychovatelé mají povinnost vydat ze sebe to nejlepší.

Z různých návrhů, které přináší Globální výchovný pakt, bych rád upozornil na dva, jimiž se rovněž budete zabývat na vaší konferenci.

Za prvé: "Otevřít se vůči přijetí druhých", tedy hodnota inkluze, nedat se zavléct do krátkozrakých ideologií, které by vám chtěly druhého a odlišného člověka ukázat jako nepřítele. Druhý člověk je bohatstvím. Zkušenost milionů evropských studentů, kteří se zapojili do projektu Erasmus, dosvědčuje, že setkání mezi lidmi z různých národů napomáhá, abychom otevřeli oči, mysl a srdce. Je prospěšné mít "veliké oči", abychom byli vstřícní k druhým, z žádného důvodu se vůči nikomu nedopouštěli jakékoli diskriminace, byli solidární se všemi, nejenom s těmi, kteří se nám podobají, či se navenek jeví úspěšně, ale také s trpícími, ať již jsou jakékoli národnosti či společenského postavení. Nezapomínejme, že miliony Evropanů v minulosti musely emigrovat na jiné světadíly, kde hledaly budoucnost. Sám jsem synem Italů, kteří emigrovali do Argentiny.

Hlavním cílem Výchovného paktu je výchova všech lidí k bratrštějšímu životu, založenému nikoli na soutěživosti, nýbrž na solidaritě. Drazí mladí, kéž vaší největší ctižádostí není vstoupit do elitního formačního prostředí, kam se dostávají pouze velice majetní lidé. Tyto instituty totiž mají často zájem na tom, aby zachovaly status quo a formovaly lidi, kteří by zaručili fungování stávajícího systému. Je spíše třeba docenit takové subjekty, které spojují kvalitní formaci se službou bližnímu, za vědomí, že účelem výchovy je osobnostní růst zaměřený na společné dobro. Takovéto solidární zkušenosti změní svět, nikoli výlučné (a vylučující) elitní školy. Vítám vynikající kvalitu, ovšem dostupnou pro všechny, nikoli jen pro někoho.

Navrhuji vám, abyste si přečetli encykliku Fratelli tutti (z 3. října 2020) a Dokument o lidském bratrství (ze 4. února 2019), který jsem podepsal společně s vrchním imámem Al-Azhar. Vím, že na mnoha muslimských univerzitách a školách se zájmem tyto spisy studují, a proto doufám, že by vás také mohly nadchnout. Výchova tedy nemá směřovat jenom k "poznání sebe sama", ale také k poznávání druhého člověka.

Další návrh, který bych rád předložil, se týká péče o společný domov.

Také zde jsem s potěšením zaznamenal, že - zatímco předchozí generace hodně namluvily, leč málo vykonaly - vy naopak máte schopnost podnítit konkrétní iniciativy, což mne vede k přesvědčení, že tentokrát možná nastal ten správný čas. Pokud se vám totiž nepodaří rozhodně zvrátit tento sebedestruktivní sklon, jen obtížně se to v budoucnu podaří někomu jinému. Nedejte se zlákat zpěvem sirén, které vás vábí luxusním životem, vyhrazeným jen malému dílu světa. Kéž se vám doširoka otevřou oči, abyste spatřili zbylé lidstvo, které se neomezuje jen na malou Evropu, kéž zatoužíte po důstojném a střídmém životu bez luxusu a plýtvání, aby všichni lidé mohli důstojně obývat tento svět. Je naléhavé, abychom nejenom omezili spotřebu fosilních paliv, ale také mnoha dalších nadbytečných věcí. Stejně tak je v některých oblastech světa vhodné konzumovat méně masa, což také může přispět k záchraně životního prostředí.

V tomto ohledu vám prospěje, když si - pokud jste již tak neučinili - přečtete encykliku Laudato si', v níž věřící a nevěřící nacházejí solidní zdůvodnění svého úsilí o integrální ekologii. Výchova má tudíž vést, kromě poznání sebe a druhých, také k poznání stvořeného světa.

Drazí mladí lidé, zatímco se koná vaše konference, na Ukrajině - která nepatří k Evropské unii, ale patří do Evropy - se vede nesmyslná válka. Přidružila se k četným konfliktům, které již probíhají v různých oblastech světa, a ještě naléhavěji zvýrazňuje nutnost Výchovného paktu, který by všechny lidi vychovával k bratrství.

Idea jednotné Evropy vznikla ze silné touhy po míru po mnoha válkách, ve kterých se na tomto kontinentu bojovalo, a vedla k sedmdesátiletému údobí míru. Nyní se musíme všichni zasadit o to, aby skončilo toto válečné krveprolití, v němž, jako obyčejně, několik mocných rozhoduje o tisících mladých lidí, které posílají do boje a na smrt. V takovýchto případech je oprávněné se vzbouřit!

Kdosi prohlásil, že kdyby světu vládly ženy, nebylo by tolik válek, protože ty, jejichž posláním je dávat život, nemohou volit smrt. Stejně tak si myslím, že by nebylo tolik válek, kdyby světu vládli mladí: ti, kteří mají celý život před sebou, jej chtějí naplno prožít, nikoli zlomit a odhodit.

Rád bych vás vyzval, abyste se seznámili s mimořádnou postavou jednoho odpírače vojenské služby, mladého Evropana "s velkýma očima", který za druhé světové války vystoupil proti nacismu. Byl to Franz Jägestätter, kterého blahořečil papež Benedikt XVI. Franz byl mladý rakouský sedlák, který z důvodu své katolické víry a svědomí odepřel přísahat věrnost Hitlerovi a jít do války. Franz byl původně veselý, sympatický a bezstarostný mladý muž, který však - rovněž díky své manželce Františce, s níž měl tři děti - dospěl k životní změně a dozrál k tomuto hlubokému životnímu přesvědčení. Když byl povolán do zbraně, odmítl, neboť nepovažoval za spravedlivé zabíjení nevinných životů. Toto jeho rozhodnutí rozpoutalo tvrdou reakci ze strany vesničanů, jejich starosty i vlastních příbuzných. Jeden kněz se ho snažil odradit a poukazoval přitom na dobro Franzovy rodiny. Všichni byli proti němu, s výjimkou manželky Františky, která, ač si byla vědoma strašného nebezpečí, vždy stála na manželově straně a podpořila jej až do konce. Navzdory pochlebování a mučení dal Franz raději přednost tomu, aby byl zavražděn, než aby vraždil. Považoval válku za něco zcela neospravedlnitelného. Kdyby se všichni mladí lidé povolaní do zbraně zachovali jako on, Hitler by nebýval mohl uskutečnit své ďábelské plány. Zlo potřebuje spoluviníky, aby zvítězilo.

Franz Jägestätter byl popraven ve vězení, kde byl zadržován také jeho vrstevník Dietrich Bonhoeffer, mladý německý luterský teolog, antinacista, který skončil stejně tragicky. Tito dva mladí muži "s velkýma očima" byli zabiti, protože až do konce zachovali věrnosti ideálům své víry. A to je onen čtvrtý rozměr výchovy: po poznání sebe sama, druhých a stvoření konečně nastupuje poznání počátku a konce všeho. Drazí mladí Evropané, vybízím vás, abyste hleděli do dáli a do výše a ustavičně hledali smysl svého života, svůj původ, cíl, Pravdu, protože bez hledání Pravdy nelze žít. Při chůzi se pevně opírejte nohama o zemi, ale pohled mějte doširoka otevřený a upřený k obzoru, k nebi. V tom vám může napomoci četba apoštolské exhortace Christus vivit, adresované zvláště mladým lidem. A pak vás všechny zvu v příštím roce do Lisabonu na Světový den mládeže, kde budete moci sdílet své nejkrásnější sny s mladými lidmi z celého světa.

Chtěl bych uzavřít jedním přáním: ať jste generativní mládež, schopná dopřát zrodu novým idejím, novým vizím světa, ekonomiky, politiky, společenského soužití, a nejen novým idejím, ale především novým cestám, kterými se budeme společně ubírat. Kéž byste také velkoryse dávali zrod novým životům, a to ustavičně a výlučně z lásky! Lásky ke svému muži a ke své ženě, lásky k rodině, lásky k vašim dětem a také z lásky k Evropě, aby pro všechny byla zemí pokoje, svobody a důstojnosti.

Přeji vám pěkné setkání a dobrou cestu! Ze srdce vás zdravím a žehnám vám. A prosím pěkně, abyste se za mne pomodlili.

Řím, sv. Jan na Lateránu, 6. července 2022 František

Přeložila Jana Gruberová