Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


POZOR !!

Ke svátosti smíření je možné přistoupit po telefonické domluvě (telefon: +420 731 421 144) s panem farářem R.D. Mgr. Tomášem Kubou a to v prostorách fary. 

Každý den je možné přistoupit k svatému přijímání a to ve všední dny v 7.30hod. 

a neděli v 8.00hod. na faře v učebně (bez mše svaté).


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan

Úmysl všeobecný:

Duben

Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli. 

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30 

 St 18:00, Ne 10:00 

Každé pondělí je adorace v 17.00 hod 

Pozor !

Mše svaté nejsou do odvolání, v celé diecézi se ruší jakékoliv bohoslužby a jakákoliv jiná pastorační setkání a shromáždění


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne 8:00

Pozor !

Mše svaté nejsou do odvolání, v celé diecézi se ruší jakékoliv bohoslužby a jakákoliv jiná pastorační setkání a shromáždění


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2020

Duben

Národní úmysl:

Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu - ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2020 zní:

Modleme se za nemocné, za trpící lidi 

 Buďme nablízku nemocným a rodinám trpícím koronavirovou pandemií a modleme se za pastýře, kteří za této krize mají provázet Boží lid

Pastýřský okružní dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

Drazí moji diecézáni,
bratři a sestry v Kristu,

všechny Vás zdravím v nelehké a mimořádné době, kdy se dosud nebezpečně šíří zákeřný virus a zasahuje do našich měst, obcí, farností i rodin. Křesťan, spoléhající na Ježíše Krista Spasitele, může v současné situaci sice s rozechvělým, ale přece jen oddaným srdcem, vypozorovat příležitost k zocelení své víry v Boha. S ujištěním modliteb za všechny nemocné, umírající, za všechny jejich statečné zachránce (je jich tolik v různých profesích!), za ty, kteří s kompetentní autoritou rozhodují o naléhavých opatřeních pro zabezpečení našich životů, Vám sděluji, že v mých modlitbách jste i Vy, zdraví a silní, podporující své rodiny ve svém stáří, i Vy, pečující o své rodiny a zdárný chod svých domácností, i Vy, děti a mládeži, a velmi si přeji, abychom společně ruku v ruce v nynějším náročném čase obstáli se ctí vydáváním svědectví o Ježíši.

Protože se blíží velikonoční svátky, tradičně spojované s přijetím svátostí, rád bych Vás seznámil s některými pastoračními pokyny, které jsem zaslal duchovním správcům ve farnostech naší diecéze. Předně Vám předkládám informaci o liturgických tajemstvích velikonočního tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) i Hodu Božího velikonočního. Budou se slavit v jednom z farních kostelů celého farního obvodu, žel neveřejně, bez fyzické účasti lidu. Duchovní správci se však postarají o to, aby každý z Vás byl informován o začátcích těchto neveřejných bohoslužeb, aby se k nim ve svém domově mohl na dálku přidat v modlitbě. V tomto mohou být užitečné technické prostředky, umožňující přímý přenos, v některých farnostech již v této době využívaných. Přímé televizní i rozhlasové přenosy velikonočních obřadů a bohoslužeb z Vatikánu, nebo z jednotlivých míst naší republiky, budou jistě zajišťovány prostřednictvím TV Noe, Radia Proglas i ČT. Velmi bych si přál, aby ve dnech velikonočního tridua byly kostely otevřené, při zabezpečení všech hygienických a dezinfekčních opatření, proto, aby každému člověku byla dána příležitost se v modlitbě usebrat a promluvit s Pánem Bohem. S tím však souvisí i Vaše ochota vypomoci se zajištěním dozoru posvátného chrámového prostoru. Prosím, je-li to kde možné, zapojte se do této "strážní" služby.

Je zřejmé, že letošní zpovědní praxe, především vždy v závěru svatopostní doby a kolem Velikonoc každoročně nabízená a hojně využívaná, bude s ohledem na karanténní opatření upravena. Jistě je velkou starostí našich kněží-zpovědníků, aby Vám zprostředkovali Boží milosrdenství, odpuštění hříchů ve svátosti smíření, ve svaté zpovědi. V této mimořádné době musíme počítat s mimořádnými okolnostmi a využít všechny dostupné možnosti, které se nám nabízejí. Je třeba vždy zvážit riziko možné nákazy, které na sebe bere jak kajícník, tak i zpovědník. Všem Vám připomínám to, co jsem připomenul i svým kněžím, že k nemožnostem nemůže být nikdo nucen, a i zpovědník se má s pastýřskou obezřetností varovat hazardu se zdravím Vaším i svým. Zachovávejme hygienické normy stanovené kompetentní autoritou a mějme na paměti, že Bůh odpouští opravdovému kajícníkovi, při nemožnosti přijetí svátosti, i mimosvátostně, vzbuzením dokonalé lítosti a v budoucnosti, až pomine ona nemožnost, se vyzpovídat řádným způsobem.

Kněžím-zpovědníkům jsem dal tato doporučení:

1/ Poskytnout příležitost ke sv. zpovědi v kostele za předpokladu, že se opustí jak zpovědnice, tak i zpovědní místnosti (kde hrozí nebezpečí blízkého kontaktu) a zpovídá se v prostoru kostela tak, že jednotliví kajícníci čekají před kostelem a dovnitř vchází vždy jen jednotlivec. Samotná zpověď se vykoná s odstupem minimálně 2 metrů mezi kajícníkem a zpovědníkem (ústenky mají nasazeny oba dva). Musí se dbát, aby části kostela, kterých se lidé dotýkají, jako jsou kliky, madla dveří aj. byly průběžně a dostatečně dezinfikovány. Je důležité, aby farníci byli informováni dostupným způsobem, např. emailem, telefonicky, na webových stránkách farnosti, vyvěšením oznámení na dveře kostela apod., v kterých dnech a v jakém čase se bude zpovídat.

2/ Poskytnout příležitost ke sv. zpovědi na faře za obdobných podmínek, jako v kostele. Tzn. kajícníci čekají před farou, vstupuje vždy jen jednotlivec, zachovává se odstup mezi kajícníkem a zpovědníkem minimálně 2 metry, ústenky mají oba. Opět je třeba, aby se informace o této možnosti získat svátost smíření dostala co nejširšímu okruhu farníků.

3/ Vyzpovídat především nemocné a věkem starší kajícníky v jejich domácnostech. Ve zvýšené míře platí dodržení hygienických opatření. O návštěvě kněze-zpovědníka by měli být informováni blízcí příbuzní nemocného s ubezpečením, že budou přísně zachována všechna pravidla zdravotní ochrany z obojí strany, včetně pečlivé dezinfekce nádobky se svatým olejem, stejně tak schránky na eucharistii před návštěvou nemocného a po ní.

Na závěr tohoto dopisu využívám této příležitosti, abych Vás informoval o dekretu, vydaném v minulých dnech ve Vatikánu Apoštolskou penitenciárií, o udílení mimořádných odpustků věřícím v situaci současné pandemie. V něm hlavní penitenciář kardinál Mauro Piacenza mezi jiným píše:

"Církvi, po příkladu jejího božského Učitele, ležela vždy na srdci pomoc nemocným. Jak ukázal svatý Jan Pavel II., lidské utrpení má dvojí význam: "Nadpřirozený, poněvadž tkví v Božím tajemství vykoupení světa; současně však plně lidský, neboť člověk v něm nachází sebe sama, své člověčenství, svou důstojnost, své poslání" (apoštolský list Salvifici doloris 31).

Také papež František v minulých dnech prokazoval svou otcovskou blízkost a obnovoval výzvu k neustálé modlitbě za nemocné koronavirem.

Aby všichni ti, kdo trpí z důvodu nemoci Covid-19, mohli právě v tajemství tohoto trápení objevit "vlastní vykupující utrpení Kristovo" (tamtéž 30), uděluje Apoštolská penitenciárie ex auctoritate Summi Pontificis [na základě autority papeže],s důvěrou ve slovo Krista Pána a při přijetí probíhající epidemie v duchu víry tak, aby se prožívala s vizí osobní konverze, dar odpustků při dodržování následujícího ustanovení.

Plnomocné odpustky se udělují věřícím postiženým koronavirem, umístěným z nařízení zdravotnických autorit do karantény v nemocnicích nebo ve svých příbytcích; podmínkou je, aby se v duchu odpoutanosti od jakéhokoli hříchu prostřednictvím sdělovacích prostředků duchovně zúčastnili slavení mše svaté, modlitby svatého růžence, pobožnosti křížové cesty či jiných obřadů, anebo se aspoň pomodlili Věřím v Boha, Otče náš a modlitbu k blahoslavené Panně Marii, obětovali tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a měli vůli splnit obvyklé podmínky (svátostnou zpověď, přijetí eucharistie a modlitbu na úmysl Svatého otce) ihned, jakmile jim to bude možné.

Tentýž dar plnomocných odpustků obdrží za stejných podmínek zdravotničtí pracovníci, rodinní příslušníci a ti, kdo se po příkladu milosrdného samaritána vystavují riziku nákazy a podle slov božského Spasitele "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život" (Jan 15,13) pomáhají nemocným, napadeným koronavirem.

Apoštolská penitenciárie taktéž ochotně za stejných podmínek uděluje plnomocné odpustky u příležitosti současné světové epidemie i těm věřícím, kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma svatého nebo modlitbu svatého růžence nebo křížové cesty nebo korunky Božího milosrdenství, aby vyprosili u Všemohoucího Boha ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postiženi, a věčnou spásu těm, které Pán povolal k sobě.

Církev se modlí za ty, kdo nemají možnost obdržet svátost pomazání nemocných a viatikum a v síle společenství svatých je všechny i každého z nich jednotlivě svěřuje do Božího milosrdenství a uděluje věřícímu na prahu smrti plnomocné odpustky s podmínkou, že je patřičně disponován a v průběhu života byl zvyklý modlit se nějaké modlitby (v tomto případě nahrazuje tři obvyklé podmínky církev). Pro získání takovýchto odpustků se doporučuje použít kříž s korpusem nebo prostý kříž (srov. Enchiridion indulgentiarum, n.12).

Blahoslavená Maria, vždy Panno, Matko Boží a Matko církve, Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů, naše Přímluvkyně, pomáhej trpícímu lidstvu, aby se zbavilo zla této pandemie a obdrželo každé dobro potřebné pro naši spásu a posvěcení... (apoštolský list Salvifici doloris)."

I já, drazí bratři a sestry, se na závěr tohoto pastýřského okružního dopisu obracím na Pannu Marii, Prostřednici všech milostí a Matku, aby uchránila každého člověka, své děti od nebezpečného koronaviru, ale i od mnohem nebezpečnějších virů, totiž virů zla.

Všemohoucí a milosrdný Bůh † Otec i † Syn i † Duch svatý ať sestoupí na Vás, Vaše rodiny, na naši diecézi a na všechny lidi, a zůstane s námi se všemi nyní i vždycky. Amen.

Duchovně s Vámi spojen s naléhavou prosbou, aby text tohoto dopisu byl rozšířen v celé litoměřické diecézi způsobem, který se Vám bude jevit jako nejvhodnější.

Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický


PASTORAČNĚ-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ, platné od úterý 24.03.2020, až do odvolání


S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR prodloužit dobu celostátní karantény, vydávám toto nové opatření:

a/ Od úterý 24.03.t.r. do odvolání, se v celé diecézi i nadále ruší jakékoliv veřejné bohoslužby, vyjma pohřbů, a jakákoliv jiná veřejná pastorační setkání a shromáždění s tím, že prosím kněze, aby denně celebrovali mši sv., avšak bez účasti lidu. Kostely, místa modlitby, zůstanou otevřené, pokud to lze zajistit.

b/ Návštěvy těžce nemocných ve stavu ohrožení jejich života, se v nemocnicích i v domácnostech uskuteční s vědomím blízkých příbuzných nemocného, pokud je má, vždycky však při přísném respektování všech hygienických pravidel.

c/ Pokud duchovní správce není zdravotně zcela disponován, ať o vykonání urgentní návštěvy těžce nemocného požádá svého souseda, kněžského spolubratra, u vědomí, že pro nás, zasvěcené osoby, platí zásada: spása duší je nade všechno!

d/ Po celou dobu celostátní karantény se my, kněží a jáhnové, považujme za členy pohotovostní "křesťanské linky důvěry", aby se na nás lidé mohli kdykoliv, telefonicky i prostřednictvím e-mailů, obrátit se svými starostmi a otázkami. Podporujme využívání nedělního sledování bohoslužeb z médií, uspořádání rodinné domácí bohoslužby, hlubší poznávání Bible v rodinném kruhu apod. Při dodržení přísných hygienických opatření buďme jako kněží-zpovědníci ochotni na požádání udělit svátost smíření.

e/ Bohoslužbu "Missa chrismatis" na Zelený čtvrtek budu sloužit spolu s panem generálním vikářem o. Martinem, aby byly posvěceny oleje, avšak bez účasti dalších kněží. Nádobky se starými svatými oleji zatím nevyprazdňujte a ponechejte do doby získání olejů nových! Biskupské bohoslužby velikonočního Třídenní a Hodu Božího velikonočního budou konány bez účasti lidu.

f/ Zaměstnancům Litoměřického biskupství v terénu diecéze, včetně biskupské kurie, v době pokračující celostátní karantény nebude mzda krácena, i když zůstávají doma, ale žádám je, aby byli pohotově připraveni pomáhat ve farnostech, budou-li svými duchovními správci k tomu osloveni. Zaměstnance biskupské kurie žádám, aby byli svým vedoucím oddělení k dispozici na telefonu, a bude-li nutná jejich osobní účast k vyřízení urgentních záležitostí, aby se neprodleně dostavili na svá pracoviště na kurii.

g/ Všechny zaměstnance Litoměřického biskupství žádám, nenařizuji, ale snažně prosím, aby se v této přísné karanténní době, denně vždy v poledne, jako projev lidské sounáležitosti a solidarity s trpícími, pomodlili modlitbu Páně "Otče náš", aniž bych pochyboval, že by ji někdo neznal.

h/ Nezapomínejme i nadále prosit Pána Boha za nemocné, jejich ošetřovatele a lékaře, stejně tak za ty, kdo jsou v této nesnadné době odhodláni statečně pomáhat druhým, i za ty, kdo rozhodují o osudech obyvatel.

Když toužíme po tom, aby se všichni lidé obrátili k Bohu, pak v časech nouze buďme k Němu obráceni především my, křesťané a katolíci! Nejinak tomu tak bývalo v dějinách lidstva, ať se dostavila sebetěžší zkouška. Boží požehnání a mocná ochrana Panny Marie a všech svatých, zůstávej s námi vždycky! Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní 16.4.2020 ) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý čtvrtek v 16 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka nákupu potravin a léků.

Nabízím všem starším (nad 65 let), nebo nemocným z naší farnosti nákup potravin a to i s dopravou. Napište, nebo zavolejte na tel.: 723416489

Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. Dočasně neplatné !

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela sv. Václa a Blažeje, každou neděli v 07.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489

Jan Záhora st.

Regenschori 

Srdečně touto cestou děkuji farníkovi Oldřichu Minářovi za novoroční
dárek a přání k letošnímu nadcházejícímu 55. jubileu varhanické služby,
ředitelování kůru a údržbových činnostech ve Farnosti Děčín I.
Jan Záhora st.