Papež se z Budapešti obrací k Evropě: Mír, kolébky a bratrství, nikoli válka, hroby a zdi  

01.05.2023

Dopolední mši svatou na náměstí Kossutha Lajose v Budapešti uzavřela mariánská modlitba Regina Caeli. V krátké promluvě, která jí předcházela, papež František nejprve poděkoval hostitelské zemi a jejím státním i církevním představitelům za přijetí a organizaci apoštolské cesty. Poté zareagoval na předchozí pozdrav budapešťsko-ostřihomského arcibiskupa, kardinála Petera Ërdo.

Kardinál Ërdo prohlásil, že zde již tisíc let žijete na východním pomezí západního křesťanství. Je krásné, že toto rozhraní nemá podobu rozdělujících hranic, nýbrž styčných ploch, a že věřící v Krista kladou na první místo milosrdnou lásku, která je sjednocuje, a nikoli dějinné, kulturní a náboženské rozdíly. Spojuje nás evangelium – a pouze když se k němu vrátíme jako k prameni, bude naše společná křesťanská pouť pokračovat podle Ježíšovy vůle. Dobrý pastýř si přeje, abychom se sjednotili do jediného stádce.

Obraťme se nyní k Matce Boží. Jí, Magna Domina Hungarorum, kterou vzýváte jako Královnu a patronku, svěřuji všechny Maďary. A z tohoto velikého města a této ušlechtilé země bych do jejího srdce rád vložil víru a budoucnost celého evropského kontinentu, na který jsem v těchto dnech myslel, a to zejména se zřetelem k míru.

Svatá Panno, pohleď na národy, které nejvíce trpí. Pohleď zvláště na blízký, sužovaný ukrajinský národ a na ruský národ, které se ti zasvětily. Jsi Královnou pokoje, vlij do lidských srdcí a do srdcí těch, kteří nesou odpovědnost za národy, touhu po budování míru, po tom, aby pro mladé lidi utvářeli nadějnou, a nikoli válečnou budoucnost, naplněnou kolébkami, a nikoli hroby, svět bratrů, a nikoli zdí.

Pozvedáme k tobě zrak, svatá Boží Matko. Po Ježíšově zmrtvýchvstání jsi provázela první kroky křesťanského společenství a povzbuzovala je k vytrvalosti a svornosti v modlitbě (srov. Sk 1,14). Takto jsi věřící udržovala pospolu a vzorem své poddajnosti a služebnosti jsi zachovávala jednotu. Prosíme tě za evropskou církev, aby opětovně nalezla sílu v modlitbě, aby skrze tebe znovu objevila pokoru a poslušnost, planoucí svědectví a krásu z hlásání evangelia. Svěřujeme ti tuto církev a tuto zemi. Jásala jsi nad svým zmrtvýchvstalým Synem – naplň naše srdce jeho radostí. Drazí bratři a sestry – přeji vám právě toto: abyste šířili Kristovu radost. Isten éltessen! [Bůh vám žehnej!] S vděčností za tyto dny si vás odnáším v srdci a prosím, abyste se za mě modlili. Isten áld meg a magyart! [Bůh žehnej Maďarům!]