Papež na synodě: Žena zrcadlí církev, klerikalismus je metla, Boží lid je neomylný

29.10.2023
Papež František při zahájení 18. generální kongregace synodního shromáždění  (Vatican Media)
Papež František při zahájení 18. generální kongregace synodního shromáždění (Vatican Media)

Přinášíme promluvu papeže Františka, kterou pronesl na odpoledním synodním zasedání ve středu 25. října, při zahájení osmnácté generální kongregace, a jíž uvedl zveřejnění Listu Božímu lidu.

Papež František

Rád smýšlím o církvi jako o Božím lidu věřících, který je svatý a hříšný, lidu povolaném a svolaném v síle blahoslavenství a pětadvacáté kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš ve své církvi nepřejal žádné z existujících politických schémat své doby – farizejské, saducejské, esénské ani zélotské – vedoucí k "uzavřené korporaci". Jednoduše převzal tradici Izraele: "Budete mým lidem a já budu vaším Bohem".

Rád si církev představuji jako takový prostý a pokorný lid, který kráčí v Boží přítomnosti (věrný Boží lid). Toto je náboženský smysl našeho věřícího lidu. Říkám věřící lid, abych zabránil zabřednutí do mnoha přístupů a ideologických vzorců, které skutečnost Božího lidu "redukují". Je to zkrátka věřící lid, nebo také "svatý věrný Boží lid", putující, svatý a hříšný. A toto je církev.

Ze synodního jednání
Ze synodního jednání

Ze synodního jednání

Boží lid je ve své víře neomylný

Jednou z vlastností tohoto věřícího lidu je jeho neomylnost. Ano, je neomylný ve víře (In credendo falli nequit, říká Lumen Gentium, 12) Infallibilitas in credendo. Vysvětluji to takto: když chceš vědět, v co věří svatá matka církev, obrať se k magisteriu, které je pověřeno naukou, avšak chceš-li vědět, jak církev věří, obrať se k věřícímu lidu.

Přichází mi na mysl obraz věřícího lidu, který se shromáždil u vstupu do efezské katedrály. Historie (či legenda) vypráví, že lidé stáli podél cesty vedoucí ke katedrále, po níž se ubíralo procesí biskupů. A tito lidé sborově opakovali: "Matka Boží", čímž po hierarchii požadovali vyhlášení dogmatu o oné pravdě, kterou již přijali jako Boží lid (říká se, že biskupům ukazovali hole, které drželi v rukou). Nevím, zda jsou to dějiny nebo legenda, ale ten obraz je platný.

Věřící lid, svatý věrný lid Boží, má duši, a protože můžeme mluvit o duši lidu, můžeme mluvit o hermeneutice, o způsobu nahlížení reality, o vědomí. Náš lid si je vědom své důstojnosti, křtí své děti, pochovává své mrtvé.

Ze synodního jednání
Ze synodního jednání

Ze synodního jednání

Církev je žena, snoubenka, matka

Členové hierarchie pocházejí z tohoto lidu a přijali od něj víru, a to převážně od svých matek a babiček. "Tvá matka a tvá babička", říká Pavel Timoteovi. Je to víra předávaná ženským dialektem, jako u matky Makabejských, která ke svým synům promlouvala "nářečím". Chtěl bych zde zdůraznit, že ve svatém věřícím Božím lidu se víra předává nářečím, a většinou ženským nářečím. A to nejenom proto, že církev je matkou a že právě ženy ji lépe zrcadlí (církev je žena), ale protože právě ženy umí čekat, dokáží odkrýt zdroje církve, věřícího lidu, překračují meze, ačkoli možná mají strach, ale činí tak odvážně, a v pološeru začínajícího dne se přibližují k hrobu s tušením (které ještě není nadějí), že by v něm mohlo být něco živého. Žena svatého věřícího Božího lidu zrcadlí církev. Církev je žena, snoubenka, matka.

Klerikalismus vede k úpadku, působí smutek a pohoršení

Když služebníci církve zacházejí příliš daleko a zacházejí s Božím lidem špatně, hyzdí tvář církve machistickými a diktátorským postoji (stačí připomenout vystoupení sestry Liliany Franco). Je bolestné, když v některých farních úřadech najdeme "ceník" svátostných služeb jako někde v supermarketu. Buď je církev putujícím věřícím Božím lidem, svatým a hříšným, anebo skončí jako firma poskytující různé služby. A když se pastorační pracovníci vydají touto posledně jmenovanou cestou, stává se z církve supermarket na spásu a z kněží pouzí zaměstnanci nadnárodní firmy. Klerikalismus přivádí až k takovému velikému úpadku, který vzbuzuje velký smutek a pohoršení (stačí zajít do římských paramentářských krejčovských dílen, abyste viděli toto pohoršující chování mladých kněží, kteří si zkoušejí kleriky a klobouky anebo alby a rochety zdobené krajkou).

PŘEČTĚTE SI TAKÉ26/10/2023

Synoda: List Božímu lidu

Klerikalismus je metla, je to pohroma, forma zesvětštění, která špiní a škodí tváří Pánovy snoubenky, zotročuje svatý věrný Boží lid.

A Boží lid, svatý věrný Boží lid, jde vpřed v trpělivosti a pokoře a snáší přezíravost, týrání, vyřazování ze strany institucionalizovaného klerikalismu. S jakou přirozeností mluvíme o "knížatech církve" anebo o biskupských jmenováních jako kariérních povýšeních! Hrůzy tohoto světa, zesvětštění, které trýzní svatý věrný Boží lid.

Ze synodního jednání