PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – MISSIO

25.07.2021

MODLITBA:
Bože, Tys povolal svatého Ignáce, aby v Tvé církvi usiloval o větší slávu Tvého jména; dej, ať podle jeho příkladu a s jeho pomocí bojujeme dobrý boj zde na zemi, abychom spolu s ním dostali korunu slávy v nebi.
Amen
SVATÝ IGNÁCI Z LOYOLY, ORODUJ ZA NÁS!
 


Motto: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku." (Mt 28, 19-20)

Vykročme z vlastního pohodlí a mějme odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia.