Jan Záhora je varhaníkem v Děčíně již 55 let

19.12.2020

V úterý 8. prosince 2020 uplynulo 55 roků varhanické služby ve Farnosti Děčín 1 pana Jana Záhory seniora. 8. prosince roku 1965 nastoupil tento varhaník k doprovodu bohoslužeb a ostatních církevních i světských obřadů.

Narodil se roku 1951 v Děčíně v rodině bankovního úředníka a učitelky. Protože rodina byla křesťanského zaměření, záhy poznal nejenom společenství věřících, seskupených okolo kostela sv. Františka na Husově náměstí, ale i zázemí tohoto stánku. V šesti letech se začal učit hrát na housle. Navštěvoval zdejší hudební školu. Nakrátko se stal i členem chrámového sboru řízeného regenschorim Janem Vovsem. Tenhle opravdový "pan varhaník" si všiml ani ne desetiletého chlapce, kterému říkal Johan, podporoval ho v hudebních zájmech a brzy ho zasvětil nejen do tajů registrace, ale i do základů ladění a intonací píšťalového varhanního fondu ba dokonce i do "fíglů", jak varhany udržovat v provozuschopném stavu, což se později potvrdilo jako velice cenná devíza. Myslím, že nedoceněna zůstává jeho péče o historické varhany v Děčíně i na celém Děčínsku, zejména pak o varhany chrámu Povýšení svatého Kříže v Děčíně I, varhany kostela sv. Václava a Blažeje i příležitostná technická pomoc při údržbě varhan v podmokelském evangelickém kostele, v "červeném" kostele v Ústí nad Labem, v Trmicích, Doubici, Růžové či Srbské Kamenici. V minulosti se podílel rovněž na údržbě varhan v Dolním Žlebu, Těchlovicích, Javorech, Čermné a Jílovém. Byl u transferu varhan z Nebočad do Rumburku, což znamenalo jejich záchranu. Velice těžce se smiřoval s prodejem jiných varhan mimo Děčín, zejména varhan od sv. Václava z Rozběles a cvičných varhan pana Vovsa z fary v Rozbělesích na slovenskou Spiš. Zřejmě nikdy se nesmíří s těžko pochopitelným prodejem Riegerových varhan z kostela sv. Františka na Husově náměstí a jejich nahrazení digitálním elektronickým nástrojem.

V roce 1991 se zasadil o velkou opravu Riegerových varhan v chrámu Povýšení sv. Kříže a pak rok co rok asistoval přizvaným varhanářům Jónovi, Němečkovi a později Žurovi při běžných opravách a ladění. V roce 2000 svým rozhodným přístupem dovedl technický stav Fellerových varhan kostela sv. Václava a Blažeje ke kolaudačnímu řízení a jejich novému vysvěcení. Sám od zmíněných varhanních odborníků čerpal další a další zkušenosti z varhanářské praxe, takže jim dnes při přejímkách oprav neodpustí žádný hrubý nedostatek. Já sám ho znám jako spolehlivého kolegu při přípravě varhanních koncertů i perfektního spolupracovníka varhanáře Joachima Žura, s nímž v letech 1996-2001 odvedli obrovský kus záslužné činnosti na každoroční údržbě, čištění a ladění zmíněných varhan. Za životní dílo zřejmě můžeme považovat právě dokončené zrestaurování královského nástroje chrámu Povýšení sv. Kříže. Jan Záhora starší v roce 2000 podal přesný a naprosto kvalifikovaný návrh na jejich zrestaurování a snad jedině typicky "Záhorovská" důslednost a neodbytnost způsobila, že i přes roční pauzu ze strany investora se toto dílo podařilo uvést až do navrhovaného stádia. Byl jsem svědkem, když důrazně odmítl méně hodnotné návrhy a trval na výběru odborné varhanářské firmy, schopné beze zbytku splnit požadavky, jež za dobu své muzikantské teorie i praxe získal. Nyní se cenný královský nástroj v obnovené kráse i zvuku vrátil zpět do Děčína. V chrámu Povýšení svatého Kříže poblíž varhan je zaznamenáno jméno současného ředitele kůru, ale jeho činnost daleko přesahuje hranici církevní služby. Někdy se zdá, že kulturní život našeho města postrádá výrazné osobnosti. Jsem přesvědčen, že zcela nenápadně, a hlavně neokázale se Jan Záhora starší takovou osobností už dávno stal.

(Rudolf Felzmann)

zdroj: https://www.mmdecin.cz/cs/zpravy/zpravodaj-mesta-decin/2020-7/4022-23-2020/file