Papež zrušil papežské tajemství pro případy sexuálního zneužívání

22.12.2019

Svatý stolec dnes zveřejnil dva právní dokumenty, jimiž papež František zrušil papežské tajemství v případech sexuálního násilí a zneužívání nezletilých spáchaných kněžími a dále upravil normu týkající se trestného činu dětské pornografie, když zařadil přechovávání a šíření pornografických obrázků osob mladších 18 let do kategorie velmi závažných trestných činů, tzv. delicti graviora.Publikováno: 17. 12. 2019 16:30

1. Zveřejnění Pokynu týkajícího se důvěrné povahy případů

Prvním a nejdůležitějším dokumentem je reskript podepsaný státním sekretářem kardinálem Parolinem, ve kterém oznamuje, že se 4. prosince papež František rozhodl zrušit papežské tajemství týkající se udání, soudních řízení a rozhodnutí týkajících se trestných činů uvedených v prvním článku v nedávném motu proprio Vos estis lux mundi. Konkrétně se jedná o případy násilí a sexuálních činů, ke kterým došlo pod hrozbou nebo zneužitím autority; případy zneužívání dětí a zranitelných osob; případy dětské pornografie; případy neoznámení či krytí pachatelů zneužívání biskupy a generálními představenými řeholních řádů.

Nová instrukce specifikuje, že "s informacemi se zachází takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost, integrita a důvěrnost," stanovená Kodexem kanonického práva na ochranu "pověsti, obrazu a soukromí" zainteresovaných osob. Toto "úřední tajemství však nebrání plnění povinností stanovených na každém místě státními zákony včetně eventuálních povinností hlášení, jakož i provedení žádostí o exekuci ze strany civilních soudních orgánů," stojí dále v instrukci. Kromě toho Vatikán také zdůraznil, že oběti, ti, kdo podávají udání, či svědkové "nejsou vázány žádnou povinností mlčenlivosti".

2. Změny Norem o závažnějších trestných činech vyhrazených Kongregaci pro nauku víry

Druhý reskript podepsáný kardinálem Parolinem a prefektem Kongregace pro nauku víry kardinálem Ladariou oznamuje úpravu tří článků mota propriu Sacramentorum sanctitatis tutela (z r. 2001, novelizovaného v r. 2010). Stanovuje, že mezi velmi závažné trestné činy vyhrazené soudu Kongregace pro nauku víry patří "získávání, přechovávání nebo šíření pornografických obrázků nezletilých do 18 let za účelem uspokojování ze strany duchovních, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky". Do této doby byla hranice stanovena na 14 let.

A konečně, v jiném článku se dovoluje, aby v případech týkajících se těchto velmi závažných deliktů mohli plnit roli advokáta a prokurátora i laici s doktorátem z kanonického práva, a ne už jen kněží.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:Radka Blajdová