Papež v Bulharsku: Ať se uskuteční sen o zemi, v níž bude mír doma

07.05.2019

Druhý den papežovy návštěvy Bulharska byl plný setkání. Obyvatelům azylového centra řekl, že svět migrantů a uprchlíků je křížem tohoto lidstva. Ve městě Rakovski povzbudil děti, které poprvé přijaly Tělo a Krev Páně, a bulharskou katolickou komunitu vyzval, aby se stávala domovem se stále otevřenými dveřmi. Pondělní program byl zakončen mezináboženskou modlitbou za mír, při které Svatý otec zdůraznil, že každý je povolán stát se strůjcem míru.

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Návštěva tábora pro uprchlíky

Uprchlické středisko Vraždebna se nachází na předměstí hlavního města Sofie a bylo otevřeno před šesti lety. Ještě před několika lety Bulharsko nepatřilo k cílovým zemím migrujících osob, avšak tato situace se změnila po uzavření balkánské migrační trasy. Počínaje rokem 2015 se bulharská státní agentura pro uprchlíky vyrovnává s 20 tisíci žádostmi o azyl ročně, přičemž stávající střediska jsou schopna pojmout asi 5 tisíc uprchlíků.

Papež se zde pozdravil se zhruba padesátkou lidí, zejména s dětmi ze Sýrie a Iráku a jejich rodiči, a ve svém krátkém pozdravu zdůraznil, že děti nám pomáhají porozumět okolnímu dění: "Vnášejí radost na vaši cestu, která vždy není krásná a kterou poznamenává bolest z toho, že jste opustili vlast a snažíte se zapojit v jiné. Stále tu však je naděje. Dnešní svět migrantů a uprchlíků je křížem, křížem tohoto lidstva, a oním křížem je množství trpících lidí..."

Papež udělil 245 dětem první svaté přijímání

Papež František se poté přesunul do městečka Rakovski, ve kterém žije nejpočetnější bulharská katolická komunita. V místním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se shromáždilo 245 dětí ze tří bulharských diecézí spolu s rodiči a katechety, aby během votivní mše k eucharistii poprvé přijaly Tělo Páně.

Papež František jim v nedlouhé homilii mimo jiné řekl, že podobně jako chlapec z evangelia, který si nesl pět chlebů a dvě ryby, které Ježíš zázračně rozmnožil a nasytil zástup, i ony dnes pomáhají uskutečnit zázrak tím, že zde přítomným dospělým připomínají jejich první setkání s Ježíšem v eucharistii: "Umožňujete nám dnes, abychom byli znovu na slavnosti a slavili Ježíše, přítomného v Chlebu Života. Jsou totiž zázraky, které mohou nastat jedině, máme-li takové srdce jako vy, které je schopné sdílet, přát, děkovat, důvěřovat a mít úctu k druhým. Přistupovat k prvnímu přijímání znamená chtít se každý den více sjednotit s Ježíšem, růst v přátelství s Ním a toužit po tom, aby také ostatní mohli mít radost, kterou nám chce dát. Pán vás potřebuje, aby mohl uskutečnit zázrak a dostihnout svojí radostí mnohé vaše přátele a příbuzné."

Po bohoslužbě se papež odebral do nedalekého konventu sester františkánek, poobědval se všemi třemi bulharskými biskupy. Dva jsou latinského a jeden východního obřadu. V Bulharsku je celkem 57 kněží a 63 řeholnic. Katolíků zde žije 62 tisíc.

Setkání s bulharskou katolickou komunitou

Odpoledne se konalo setkání s bulharskou katolickou komunitou, během kterého si papež vyslechnul tři svědectví - řeholnice, kněze a rodiny. Ve své promluvě Svatý otec vybídl bulharskou církev, aby se stávala domovem se stále otevřenými dveřmi a zdůraznil, že zde pochopil, proč Jan XXIII. tolik miloval tuto zemi a tolik pro něj znamenala. "Pán zde připravoval to, co se později stalo důležitým krokem na cestě naší církve. Mezi vámi vyklíčilo silné přátelství k pravoslavným bratrům, které Jana XXIII. podnítilo k cestě schopné dát zrod vytouženému a křehkému bratrství mezi lidmi a společenstvími," uvedl papež František a dále vyzdvihl důležitost sepětí kněze s jeho lidem, neboť kněz bez svého lidu ztrácí totožnost a lidu bez jeho pastýřů hrozí rozštěpení.

Modlitba za mír

V podvečer se v hlavním městě konal poslední bod programu papežovy návštěvy v Bulharsku. Na náměstí Nezávislosti se sešli představitelé šesti náboženských vyznání působících v této zemi, tedy pravoslavných, arménských, evangelických a katolických křesťanů, a dále judaismu a islámu, aby se společně ztišili a každý zvlášť pronesl modlitbu za mír ve světě. Společně si pak vyslechli modlitbu svatého Františka z Assisi, po níž se k přítomným obrátil Petrův nástupce krátkým proslovem, který uzavřel:

"V této chvíli se naše hlasy smísily a jednohlasně vyjadřují vroucí touhu po míru: Kéž se mír rozšíří po celé zemi! V našich rodinách, v každém z nás a zejména na místech, kde bylo mnoho hlasů umlčeno válkou, udušeno lhostejností a přehlíženo spoluvinným spojenectvím zájmových skupin. Kéž všichni představitelé náboženství, politiky a kultury spolupracují na uskutečnění této touhy, každý tam, kde stojí, vykonáváním úkolu, který je mu svěřen, může říci: ´Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.´ Je to přání, aby se uskutečnil sen svatého papeže Jana XXIII., sen o zemi, v níž bude mír doma. Následujme jeho přání a vyslovujme svým životem: Pacem in terris! Pokoj na zemi všem lidem, v nichž má Pán zalíbení."

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku: Radka Blajdová